Financial, Business, Banking, Trade and Accounting Terms Comparison: Dutch / English


Accounting Terms

Annual ReportJaarverslag
Consolidated Financial StatementsGeconsolideerde jaarrekening
Company Financial StatementsVennootschappelijke jaarrekening
Group ResultsResultaten op groepsniveau
Results of Operations by Business UnitResultaten per bedrijfsonderdeel
Selected Financial DataGeselecteerde financiŽle gegevens
Selected Statistical InformationGeselecteerde statistische gegevens
Operating and Financial ReviewAnalyse van bedrijfs- en financiŽle resultaten
Cash flow statementKasstroomoverzicht
Auditor's ReportAccountantsverklaring
Audited consolidated financial statements for the periods indicatedExterne accountant gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening over de desbetreffende periodes
MillionsMiljoenen
Company Balance SheetVennootschappelijke balans
Consolidated Balance SheetGeconsolideerde balans
  
  

Assets

Activa

CashKasmiddelen
Cash and balances at central banksKasmiddelen en tegoeden bij centrale banken
SecuritiesRentedragende waadepapieren
Financial instruments held for tradingFinanciŽle instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden
Netherlands GovernmentNederlandse staat
US treasury and US government agenciesAmerikaans schatkistpapier en overheid
Other OECD governmentsOverige OESO-staten
Non-OECD governmentsNiet-OESO-staten
Mortgage-backed securitiesHypothecair gedekte waardepapieren
Financial institutionsFinanciŽle instellingen
Interest-earning securities: available-for-saleRentedragende waardepapieren: beschikbaar voor verkoop
Interest-earning securities: held-to-maturityRentedragende waardepapieren: aangehouden tot einde looptijd
Equity instrumentsAandeleninstrumenten
Derivative financial instrumentsFinanciŽle derivaten
Assets pledged as securityVerpande activa
Sale and repurchase transactionsRepotransacties betreffen de aankoop (verkoop)
Cash advanced under securities borrowingBetaald onder effecteninleenovereenkomsten
Other InvestmentsOverige beleggingen
Fair value of financial instrumentsReŽle waarde van financiŽle instrumenten
For financial instruments that are actively traded and for which quoted market prices or market parameters are readily availableVoor financiŽle instrumenten die actief worden verhandeld en waarvoor genoteerde marktprijzen of in de markt waarneembare parameters beschikbaar zijn
For instruments where no active liquid market exists or quoted prices are unobtainableVoor instrumenten waarvoor geen actieve liquide markt bestaat of genoteerde marktprijzen niet beschikbaar zijn
Total InvestmentsTotaal beleggingen
LoansKredieten
Loans (Private Sector)Kredieten aan de overheid
Loans and ReceivablesKredieten en vorderingen
Allowance for loan lossesDebiteurenvoorziening
Other financial assetsOverige financiŽle activa
Working CapitalWerkkapitaal
Property and equipmentOnroerende zaken en bedrijfsmiddelen (Land/Terreinen; Buildings/Gebouwen; Computer installations/Computerapparatuur)
Deferred tax assetsLatente belastingvorderingen
Other AssetsOverige activa
Accrued Income/Prepaid exp./Deferred ch.Overlopende activa
Goodwill and intangible assetsGoodwill en immateriŽle activa
Other intangiblesOverige immateriŽle activa
Total AssetsTotaal Activa
  
  

Liabilities

Verplichtingen; Passiva

Due to BanksVerplichtingen bankiers
Consumer savings accountsSpaargelden particulier
Commercial deposit accountsDepositoís zakelijk
Time DepositsTermijndepositoís
Cash received under securities lendingOntvangen onder effectenuitleenovereenkomsten
Issued Debt SecuritiesUitgegeven schuldbewijzen
Long-term DebtLanglopende schulden
ProvisionsVoorzieningen
Accrued expenses and deferred incomeOverlopende passiva
Deferred tax liabilitiesLatente belastingverplichtingen
Other LiabilitiesOverige verplichtingen
Subordinated LiabilitiesAchtergestelde schulden
Total LiabilitiesTotaal Passiva
  
  

Shareholder's Equity

Eigen vermogen

Share capitalAandelenkapitaal
Ordinary share capitalGewoon aandelenkapitaal
Share Premium ReserveAgioreserve
Treasury SharesIngekochte eigen aandelen
Retained EarningsIngehouden winst
Net gains/(losses) not recognised in the income statementSaldo van niet in het resultaat opgenomen winsten en verliezen
Minority interestsMoedermaatschappij
Subordinated liabilitiesAchtergestelde schulden
Currency translation accountReserve valutaomrekenverschillen
Net unrealised gains and losses on available-for-sale assetsNetto niet-gerealiseerde winsten en verliezen op financiŽle activa beschikbaar voor verkoop
Total EquityTotaal eigen vermogen
  
  

Income Statement

Winst- en verliesrekening

Company Income StatementVennootschappelijke winst- en verliesrekening
Consolidated Income Statementgeconsolideerde winst- en verliesrekening
Interest IncomeRentebaten
Interest and similar ExpenseRentelasten
Net Interest IncomeRente; Nettorentebatten
  
Investment IncomeBeleggingsopbrengsten
Fee and Commission IncomeProvisiebaten
Securities brokerage feesEffectenbedrijf
Payment and transaction services feesBetalingsverkeer
Asset management and trust feesVermogensbeheer en trustactiviteiten
Advisory feesAdviesdiensten
Foreign exchange tradingValutaís
Equity tradingAandelen
Commodity tradingGrondstoffen
Interest instruments tradingRente-instrumenten
  
  
Net gain from the disposal of available-for-sale debt securitiesResultaat uit verkoop van schuldbewijzen beschikbaar voor verkoop
Net gain from the sale of available-for-sale equity investmentsResultaat uit verkoop van aandelenbeleggingen beschikbaar voor verkoop
Net Trading IncomeHandelsresultaat
Other IncomeOverige baten
Other Operating IncomeOverige operationele baten
Total IncomeTotaal Baten
  
ExpensesLasten
General costsBedrifslasten
General and administrative expensesAlgemene en beheerskosten
Personnel ExpensesPersoneelskosten
SalariesSalarissen
Professional feesProfessionele dienstverlening
Pension and post-retirement healthcare costsPensioenlasten en bijdragen ziektekostenverzekering na pensionering
Amortization/DepreciationAfschrijvingen
Impairment of property and equipment and intangible assetsBijzondere waardevermindering van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen en immateriŽle activa
Restructuring related costsKosten in verband met herstructurering
Loan impairment and other credit risk provisionsBijzondere waardevermindering kredieten en overige voorzieningen voor kredietrisico
Loan provisioning (commercial loans)Voorzieningen zakelijk krediet
Loan provisioning (consumer loans)Voorzieningen particulier krediet
Operating ExpensesOperationele bedrijfslasten
Total ExpensesTotaal lasten
Divestment of businessDesinvesteringen
Fair value hedgesReŽle-waardehedges
Total Operating IncomeTotaal operationele baten
Income Before TaxesBedrijfsresulaat voor belastingen
Taxes on IncomeBelastingen over het resultant
Effective Tax RateEffectieve belastingdruk
  
Net IncomeNetto winst
Profit from Continuing OperationsResultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Full Year ProfitJaarwinst
  
  
Attributable to shareholders of the parent companyToe te rekenen aan aandeelhouders moedermaatschappij
Dividends on Ordinary SharesDividend op gewone aandelen
Per share financial dataGegevens per aandeel
Average number of ordinary shares outstandingGemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen
Net profit per ordinary shareNettowinst per gewoon aandeel
Fully diluted net profit per ordinary shareNettowinst per gewoon aandeel na volledige verwatering
  
  
Profitability RatiosWinstratioís
Net Interest MarginNettorentemarge
Efficiency RatioEfficiencyratio
Return on average total assetsRendement op gemiddeld totaal activa
Return on average ordinary shareholders equityRendement op gemiddeld uitstaand gewoon aandelenkapitaal
  
  
Regulatory CapitalToetsingsvermogen
Capital RatiosVermogensratioís
Risk-weighted AssetsNaar risico gewogen activa
Average ordinary shareholders equity on average total assetsGewoon aandelenkapitaal (gemiddeld) t.o.v. totaal activa (gemiddeld)
Core capitalKernvermogen
Secondary CapitalAanvullend vermogen
Tier 1 CapitalTier 1 vermogen
Tier 1 Capital RatioRatio kernvermogen
Total Capital RatioRatio totaal vermogen
  
  
Statement of complianceOvereenstemmingsverklaring
Notes to the company financial statementsToelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
Notes to the consolidated financial statementsToelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Accounting policiesGrondslagen
Summary significant accounting policiesOverzicht van de belangrijkste grondslagen
Basis of preparationGrondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Basis of consolidationGrondslagen voor consolidatie
Changes in accounting policiesWijzigingen in grondslagen
Cautionary Statement on Forward-looking StatementsWaarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken
Changes to reporting structure and presentationWijzigingen in rapportagestructuur en presentatie
Discontinued OperationsBeŽindigde bedrijfsactiviteiten
Impairment of financial assetsBijzondere waardeverminderingen van financiŽle activa
Non-GAAP financial measureniet-GAAP-cijfer
Off-balance Sheet ArrangementsNiet in de balans opgenomen entiteiten en posten
Currency translation differencesValutaomrekenverschillen
Commitments and contingent liabilitiesOnherroepelijke faciliteiten en voorwaardelijke schulden
Finance lease commitmentsFinanciŽle leaseverplichtingen
Operating lease commitmentsOperationele leaseverplichtingen


Finance & Capital Markets Terms

Basel Committee on Banking SupervisionBazels Comitť voor Bankentoezicht
Book valueBoekwaarde
Business combinationsFusies en overnames
Capital adequacy framework (Basel II)Solvabiliteitskader (Bazel II)
Capital allocationKapitaalallocatie
Changes in interest rate and foreign exchange ratesVeranderingen in rentetarieven en wisselkoersen
CollateralZakelijke zekerheden
Committed credit facilitiesOnherroepelijke kredietfaciliteiten
Consortium banksConsortiumbanken
Country riskRisico uit landspecifieke gebeurtenissen
Credit derivativesKredietderivaten
Credit facilitiesKredietfaciliteiten
Credit riskKredietrisico
Currency derivativesValutaderivaten
EmployeesMedewerkers
Equity optionsAandelenopties (Purchased/Gekochte; Sold/Verkochte)
European CommissionEuropese Commissie
Financial servicesFinanciŽle dienstverlening
Foreigh exchange riskValutarisico
ForwardsTermijncontracten
Group capitalGroepsvermogen
Interest rate derivativesRentederivaten
Interest rate riskRenterisico
Irrevocable letters of creditOnherroepelijke accreditieven
Legal and regulatory proceedingsJuridische procedures
Legal riskJuridisch risico
Liquidity riskLiquiditeitsrisico
Long-termLang
Market riskMarktrisico
Market value riskMarktwaarderisico
Mortgage-backed securitiesHypothecair gedekte waardepapieren
MortgagesHypotheken
Netting and collateralSaldering en zakelijke zekerheden
Operational riskOperationeel risico
Other PortfoliosAndere portefeuilles
Personal lendingPersoonlijke leningen
Real estateVastgoed
Regulatory requirementsEisen van toezichthouders
Regulatory sanctionsToezichtmaatregelen
Reputational riskReputatierisico
Risk and Capital ManagementRisico- en kapitaalbeheer
Risk concentrationRisicoconcentratie
Risk coverageRisicodekking
Risk factorsRisicofactoren
Risk managementRisicobeheer
Risk measurementRisicometing
SecuritizationsSecuritisaties
Short-termKort
SubsidiariesDochtermaatschappijen
Supervision and RegulationToezicht en regelgeving
Supervision of credit institutionsToezicht op kredietinstellingen
Supervisory boardRaad van Commissarissen
Systemic riskSysteemrisico
Trading inventoryHandelsportefeuille